Mukhtar, M. ., Muhammad , H. ., & Garba, A. . (2023). PHYTOCHEMICAL STUDIES OF THE STEM BARK OF Mitragyna inermis . Journal of Chemical Society of Nigeria, 48(1). https://doi.org/10.46602/jcsn.v48i1.850